قالب وردپرس درنا توس
خانه / هوش مصنوعی و سیستم خبره / نمرات امتحان پایان ترم هوش مصنوعی

نمرات امتحان پایان ترم هوش مصنوعی

نمرات امتحان پایان ترم هوش مصنوعی به شرح زیر است. در صورت اعتراض می توانید به ایمیل درس مربوطه درخواست خود را ارسال نمایید.

شماره دانشجوییجمع کل (از ۱۰۵ نمره)سوال ۱ (از ۱۰ نمره)سوال ۲ (از ۱۰ نمره)سوال ۳ (از ۱۵ نمره)سوال ۴ (از ۹ نمره)سوال ۵ (از ۶ نمره)سوال ۶ (از ۱۵ نمره)سوال ۷ (از ۵ نمره)سوال ۸ (از ۱۰ نمره)سوال ۹ (از ۱۰ نمره)سوال ۱۰ (از ۱۵ نمره)
۹۵۱۳۳۱۰۳۹۸۷۰۸۱۵۹۵۱۰۵۱۰۱۰۱۵
۹۵۱۳۳۱۲۰۵۸۳۱۰۸۱۵۹۴۱۵۱۱۰۶۵
۹۵۱۳۳۱۰۴۲۷۹۱۰۱۰۱۵۹۶۱۰۲۰۷۱۰
۹۴۰۸۳۹۳۷۷۵۱۰۱۵۹۴۱۰۰۱۰۷۷
۹۴۰۲۲۰۳۶۹۱۰۱۰۰۹۶۱۵۵۴۱۰۰
۹۵۱۳۳۱۰۷۴۶۸۱۰۱۰۱۵۰۵۱۵۰۱۲۱۰
۹۵۱۳۳۱۰۵۸۶۶۰۱۰۱۵۰۵۱۰۵۴۷۱۰
۹۵۱۳۳۱۰۵۴۶۳۱۰۱۰۰۹۶۱۰۵۰۳۱۰
۹۵۱۳۳۱۰۵۵۶۱۰۱۰۱۲۹۶۵۰۲۲۱۵
۹۶۱۳۲۱۰۹۱۶۱۱۰۵۰۹۴۵۱۱۰۲۱۵
۹۵۲۳۳۱۰۲۸۶۱۱۰۱۰۰۰۶۱۰۰۰۱۰۱۵
۹۴۰۳۰۵۳۵۷۱۰۲۰۱۶۱۰۲۱۰۶۱۰
۹۴۰۲۸۴۳۵۲۱۰۱۰۰۹۴۱۵۰۲۲۰
۹۵۱۳۳۱۰۷۵۵۰۱۰۰۶۰۲۰۰۲۱۰۲۰
۹۵۱۳۳۱۰۶۸۴۹۰۱۰۱۵۵۴۰۰۰۰۱۵
۹۲۰۳۵۶۳۴۸۱۰۱۰۹۰۵۵۱۰۳۵
۹۴۰۵۴۷۳۴۵۰۳۶۹۵۱۰۵۰۳۴
۹۴۰۴۸۶۳۴۲۱۰۰۰۵۲۰۰۱۰۰۱۵
۹۴۰۳۲۰۳۴۱۰۳۴۷۵۰۰۱۰۲۱۰
۹۴۰۱۳۷۳۳۹۰۱۰۶۷۵۵۱۱۴۰
۹۵۱۳۳۱۰۰۴۳۸۰۰۱۵۰۱۰۱۱۵۱۵
۹۱۰۵۹۹۳۲۸۰۲۰۹۴۰۱۰۷۵