قالب وردپرس درنا توس
خانه / سیگنال و سیستم / نمرات امتحان های مروری درس سیگنال و سیستم

نمرات امتحان های مروری درس سیگنال و سیستم

نمرات امتحان های مروری درس سیگنال و سیستم به شرح زیر است:

شماره دانشجوییامتحان مروری ۱امتحان مروری ۲میانگین (از ۱۰۰)
۹۳۰۵۸۳۳۱۰۴۱۰۰۱۰۲
۹۴۰۱۷۷۳۹۳۱۰۰۹۷
۹۵۱۳۳۱۰۸۷۸۷۱۰۰۹۴
۹۵۱۳۳۱۰۸۵۸۲۱۰۰۹۱
۹۴۰۷۸۰۳۷۷۱۰۰۸۹
۹۳۰۴۱۳۳۷۰۱۰۰۸۵
۹۴۰۵۵۶۳۶۹۱۰۰۸۵
۹۴۰۳۹۴۳۶۸۱۰۰۸۴
۹۵۱۳۳۱۰۲۲۶۲۱۰۰۸۱
۹۵۲۳۳۱۰۲۸۷۱۹۰۸۱
۹۴۰۵۴۷۳۶۰۱۰۰۸۰
۹۴۰۸۳۹۳۶۰۱۰۰۸۰
۹۴۰۳۱۶۳۵۳۱۰۰۷۷
۹۵۱۳۳۱۰۰۴۶۰۹۰۷۵
۹۵۱۳۳۱۰۳۸۴۳۱۰۰۷۲
۹۴۰۳۲۰۳۴۰۱۰۰۷۰
۹۴۰۱۶۹۳۳۵۱۰۰۶۸
۹۵۱۳۳۱۰۱۵۳۵۱۰۰۶۸
۹۵۱۳۳۱۰۴۳۲۸۱۰۰۶۴
۹۵۲۳۳۱۰۰۹۲۷۱۰۰۶۴
۹۵۱۳۳۱۰۱۹۲۳۱۰۰۶۲
۹۴۰۴۲۵۳۲۰۱۰۰۶۰
۹۲۰۴۵۹۳۱۰۰۵۰
۹۳۰۶۵۱۳۱۰۰۵۰
۹۴۰۴۲۸۳۷۸۳۹
۹۴۰۱۳۸۳۷۵۳۸
۹۴۰۶۸۲۳۴۵۲۳