قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

سوابق تدریس:

 • تدریس علم مواد، دانشگاه علمی- کاربردی شهرستان چناران
 • تدریس مواد هواپیمایی، دانشگاه علمی- کاربردی صنعت هوانوردی مشهد
 • تدریس مواد و سخت‌افزار هواپیما، دانشگاه علمی- کاربردی صنعت هوانوردی مشهد
 • تدریس تکنیک‌های بازرسی غیرمخرب هواپیما، دانشگاه علمی- کاربردی صنعت هوانوردی مشهد
 • تدریس مواد هواپیمایی، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی مشهد
 • تدریس مواد و سخت‌افزار هواپیما، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی مشهد
 • تدریس تکنیک‌های بازرسی غیرمخرب هواپیما، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی مشهد
 • تدریس علم مواد، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی مشهد
 • تدریس تست‌های غیرمخرب، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی مشهد
 • تدریس مبانی کنترل خوردگی، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی مشهد
 • تدریس علم مواد، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی (فرودگاه)
 • تدریس تست‌های غیرمخرب، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی (فرودگاه)
 • تدریس مبانی کنترل خوردگی، دانشگاه علمی- کاربردی فنون و خدمات هوائی (فرودگاه)
 • تدریس طراحی قالب‌های ریخته‌گری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد گلبهار
 • تدریس علم مواد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد گلبهار
 • تدریس اصول شکل‌دادن فلزات، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد گلبهار
 • تدریس جوشکاری زیرپودری و گاز محافظ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد گلبهار
 • تدریس متالورژی جوشکاری، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
 • تدریس مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
 • تدریس کنترل کیفی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
 • تدریس روش‌های تولید، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس فرآیندهای ساخت و تولید، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس روش‌های ساخت و تولید مخصوص، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس طراحی قالب‌های ریخته‌گری، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس علم مواد، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس تست‌های غیرمخرب، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس تکمیل سطح، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس مصالح مهندسی، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس عملیات حرارتی و کارگاه، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس اصول شکل‌دادن فلزات، دانشگاه علمی- کاربردی پارت لاستیک مشهد
 • تدریس مصالح ذوب، دانشگاه علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
 • تدریس مصالح قالب‌گیری، دانشگاه علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
 • تدریس آزمایشگاه ریخته‌گری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس کریستالوگرافی، دانشگاه صنعتی سجاد
 • تدریس کنترل کیفیت پیشرفته (کارشناسی ارشد)، دانشگاه صنعتی سجاد
 • تدریس علم مواد، دانشگاه صنعتی قوچان
 • تدریس روش‌های تولید و کارگاه، دانشگاه صنعتی قوچان
 • تدریس فرآیندهای تولید، دانشگاه صنعتی قوچان
 • تدریس کارگاه ریخته‌گری، ذوب و مدلسازی، دانشگاه صنعتی قوچان
 • تدریس ایمنی و بهداشت صنعتی، دانشگاه صنعتی قوچان
 • تدریس مونتاژ مکانیکی، دانشگاه صنعتی قوچان
 • تدریس کارگاه ریخته‌گری و انجماد، مجتمع آموزش عالی گناباد

سوابق سخنرانی و کارگاه آموزشی:

 • برگزاری دوره ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشگاه صنعتی قوچان