قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

مدلسازی فرآیند سرخ کردن سیب زمینی جهت تعیین ضرایب انتقال جرم؛ مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران؛ شماره ۲ جلد ۸؛ ۱۳۹۱

استفاده از پردازش تصویر جهت مطالعه فرآیند خشک کردن اسمزی سیب زمینی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، شماره ۵۶، دوره ۱۳، مهر ۱۳۹۵

Determination of Effective Diffusivity Coefficient and Activation Energy of shelled pistachio by using fluidized bed dryer, Iranian Food Science & Technology Research Journal, Ferdowsi University of Mashhad