قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

قدس، امیرصمد ، اصفهانی، محمدرضا ، بقیعی، ندا. ” بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی”، سومین کنگره ملی عمران، دانشگاه تبریز، (۱۳۸۶).

بقیعی، ندا، اصفهانی، محمدرضا و مسلم، کاظم. “ارزیابی خسارت‌های زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال”، پنجمین کنگره ملی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، (۱۳۸۹).

بقیعی، ندا، اصفهانی، محمدرضا و مسلم، کاظم. “ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی”، چهارمین کنگره ملی عمران، دانشگاه تهران، (۱۳۸۷).

Baghiee, N., Moslem, K., Esfahani, M.R., and Rezaee Pazhand, J. “Damage Detection in Reinforced Concrete Beams Based on the Ritz Vectors.” Proceedings of the 5th National Congress on Civil Engineering, May 4-6, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, (2010).

Baghiee, N., Esfahani, M.R., Moslem, K., and Rezaee Pazhand, J., “Structural damage identification of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets.” Proceedings of the 8th International Congress on Civil Engineering, May 11-13, Shiraz University, Shiraz, Iran, (2009).

صفارزاده، محمد مهدی، صاحبکار، کیومرث، کتابداری، محمدجواد و بقیعی، ندا، “آنالیز هیدرودینامیکی رایزرهای دریایی”، پنجمین کنگره ملی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، (۱۳۸۹).

بقیعی، ندا، اصفهانی، محمدرضا و مسلم، کاظم. ” بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش‌های مودال “، ششمین کنگره ملی عمران، دانشگاه سمنان، (۱۳۹۰).

Baghiee, K., Esfahani, M.R., and K, Moslem “Flexibility based method for the extent of damage in degrading bridge structures after in-service loading.” Proceedings of the 6th National Congress on Civil Engineering, Ferdowsi University of Semnan, Semnan, Iran, May 4-6, (2011).

Baghiee, K., Esfahani, M.R., and K., Moslem “Damage Pattern of Reinforced Concrete Beams Based on the Flexibility Matrix ,” Proceedings of the 9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, May 8-10, (2012).

Baghiee, K., Esfahani, M.R., and K., Moslem “Damage detection in bridge structures by the Ritz vectors in the modal strain space,” Proceedings of the 10th International Congress on Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 5-7 May, (2015).

اصفهانی، محمدرضا، بقیعی، ندا، و موسوی مقدم،ابراهیم. ” اثر دانه بندی سبکدانه پومیس فاروج و افزودنیها روی دوام بتن سبکدانه در برابر یخزدگی”، نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۱-۲۲ اردیبهشت (۱۳۹۵).

عسکری قوچانی، مجتبی، بقیعی، ندا، قلعه‌نویی، منصور و عطاریان، مسعود. “بررسی اثر میکروسیلیس بر نفوذپذیری بتن با سنگدانه‌های بازیافتی”، ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه یزد، ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶٫