قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

 • مدیر تحقیقات در شرکتهای زیر مجموعه ایرانخودرو
 • مدیریت و دبیر شورای فناوری
 • عضو شورا انتشارات
 • مدیریت پژوهشی و فناوری
 • مدیریت پژوهشی و فناوری
 • عضو کمیته جمایت و نظارت انجمنهای علمی دانشجویی
 • معاونت اداری و مالی
 • عضو کمیته ترفیع
 • عضو شورای پژوهش
 • رییس هیات اجرایی منابع انسانی
 • رییس کمیته مناقصات دانشگاه
 • عضو شورای پژوهش و فناوری
 • عضو کمیته راهبردی نظام پیشنهادات دانشگاه
 • عضو کمیته ارتقا سلامت اداری
 • نایب رییس کمیته عالی مدیریت سبز دانشگاه
 • عضو کمیته HSE
 • عضو شورای آموزش عالی آزاد و مجازی
 • عضو شورای ناظر بر نشریات دانشگاه
 • دبیر کمیته تدوین سند راهبردی دانشگاه