قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت-های توزیع با توجه به راه¬اندازی بازار برق ایران (PSC 2006)

ارائه روشی کاربردی برای پیش بینی بار مصرفی مشترکین بر مبنای استفاده از شبکه های عصبی (PSC 2006)

طراحی الگوریتم کاربردی پیش¬بینی بار بکمک شبکه عصبی با هدف کاهش چریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از الگوریتم ژنتیک (PSC 2008)

تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق (PSC 2008)

طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع (PSC 2008)

پیاده سازی قیود غیرخطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک (PSC 2008)

بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیرخود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت (PSC 2009)

تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیر خود راه انداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA) (PSC 2010)

تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاریهای اجباری و اختیاری (ICEE 2013)

برنامه ریزی توسعه انتقال و توسعه تولید با کمک تئوری بازیها (ICTCK 2014)

سیستم نوین تبلیغات لیزری و ایجاد متن و تصویر بر روی موانع از راه بسیار دور (SASTech 2014)

تعادل بازار برق دوطرفه با مصرف کنندگان استراتژیک (PSC 2016)

بررسی نقطه تعادل مشترک بازار انرژی روز بعد و بازار پیمان آتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت سوخت (PSC 2016)

Study and Simulation of Output Pulse High Voltage TLT Generator (EMME 2016)