قالب وردپرس درنا توس

مبانی مهندسی برق ۲

شماره تمرین تاریخ ارائه تاریخ تحویل به استاد
سری اول۱۳۹۸/۰۷/۱۲۱۳۹۸/۰۷/۱۷
سری دوم۱۳۹۸/۰۷/۲۳۱۳۹۸/۰۸/۰۱
سری سوم۱۳۹۸/۰۸/۰۷۱۳۹۸/۰۸/۲۲
سری چهارم۱۳۹۸/۰۸/۲۳۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سری پنجم۱۳۹۸/۰۹/۱۹۱۳۹۸/۰۹/۲۷
سری ششم۱۳۹۸/۱۰/۱۰۱۳۹۸/۱۰/۱۸