قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

M. A. Fanaei and M. Niknam, “Looped Pipeline System for Increasing the Capacity of Natural Gas Transmission”, IAChE, 7, (2010). 76-86.

نیکنام، مهدی، دادمحمدی، یونس و شهرکی، فرهاد؛ ” شیرین سازی مایعات هیدروکربنی، روش ها و کاربرد ها ” مجله مهندسی شیمی ایران، شماره ۲۹٫ (۱۳۸۶).

نیکنام شاهرک. مهدی، “بررسی جداسازی گاز هیدروژن به کمک غشاهای فلزی”، دو ماهنامه علمی-تخصصی-پژوهشی پتروشیمی نفت، گاز. شماره ۱۸٫ (۱۳۸۷).

نیکنام، مهدی، دادمحمدی، یونس و شهرکی، فرهاد؛ ” تعیین پارامترهای عملیاتی راکتور واحد HDS جهت شیرین سازی میعانات گازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس با استفاده از شبیه سازی ” مجله مهندسی شیمی ایران، شماره ۴۹٫ (۱۳۸۹).

نیکنام، مهدی و پاکیزه، مجید، ” مروری جامع بر روش های ساخت، کاربردها و چشم انداز آینده غشاهای کربنی” مجله مهندسی شیمی ایران، شماره ۴۹٫ (۱۳۸۹).

نیکنام، مهدی و پاکیزه، مجید، ” مروری جامع بر روش های ساخت، کاربردها و چشم انداز آینده غشاهای کربنی” مجله مهندسی شیمی ایران، شماره ۴۹٫ (۱۳۸۹).

نیکنام، مهدی و پاکیزه، مجید، ” مروری جامع بر روش های ساخت، کاربردها و چشم انداز آینده غشاهای کربنی” مجله مهندسی شیمی ایران، شماره ۴۹٫ (۱۳۸۹).

کریمی. مریم، نیکنام شاهرک. مهدی، ” بررسی پارامترهای عملیاتی مختلف بر میزان مصرف انرژی سیکل احیاء واحد نم زدایی جمالی نیای پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی به کمک نرم افزار ASPEN ADSIM، “، مجله فنی و مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی، شماره ۳٫ (۱۳۹۵).

کریمی. مریم، نیکنام شاهرک. مهدی، ” ارزیابی چارچوب های فلزی- آلی  Co-MOF-74، HKUST-1  و UIO-66-NH2  جهت حذف بخار آب در شرایط دینامیکی”، مجله فرآیند نو، شماره ۵۹٫ (۱۳۹۶).

سلیمانی. بیتا، قهرمانی نژاد. محبوبه، نیکنام شاهرک. مهدی، ” مروری بر روش‌های پساسنتزی در چارچوب های فلزی- آلی ( (MOF”، مجله علمی-ترویجی فرآیند نو، شماره ۵۸٫ (۱۳۹۶).

عیدی فراش. محسن، قهرمانی نژاد. محبوبه، نیکنام شاهرک. مهدی، “سنتز سبز نانوساختار شبکه فلزی- آلی- زئولیتی -۸ (ZIF-8) و بررسی ویژگی جذب آن”، مجله پژوهش های کاربردی در شیمی، پذیرش جهت چاپ. (۱۳۹۶).

صفری. محمد، غلامرضازاده. علیرضا، نیکنام شاهرک. مهدی، ” امکان سنجی فنی- اقتصادی بکارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد”، مجله علمی-ترویجی مهندسی گاز ایران، شماره ۵٫ (۱۳۹۶).