قالب وردپرس درنا توس

ثبت اختراع

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” لیتیوم دار کردن جاذب نانوساختار شبکه آلی فلزی زئولایتی تجاری ZIF-8 به منظور افزایش جذب و جداسازی دی اکسید کربن” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۵)

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” سنتز و شناسایی کاتالیست نانو ساختارشبکه آلی- فلزی- زئولیتی-۸ عامل دار شده با هیدروکسیل(ZIF-8-OH) به منظورتبدیل و جداسازی دی‌بنزوتیوفن توسط روش گوگردزدایی اکسیداسیونی ” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۵)

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” سنتز نانوذرات شبکه فلزی-آلی-زئولایتی-۸ (ZIF-8) در حضور امواج فراصوت جهت جذب و جداسازی دی اکسیدکربن” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۵)

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” سنتز نانوکاتالیست تیتانیا-سیلیکا / اسید آسکروبیک / کبالت (TiO2-SiO2/AA/Co) به منظور تبدیل و جداسازی دی بنزوتیوفن در فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۵).

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” سنتز نانوکاتالیست تیتانیا- اسید سیتریک-مولیبد (TiO2-CA@Mo) به منظور تبدیل و جداسازی دی‌بنزوتیوفن در فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۶).

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” سنتز و شناسایی نانوکاتالیست مغناطیسی Fe₃O₄@ZIF-8 به منظور تبدیل و جداسازی دی‌بنزوتیوفن در فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی ” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۷).

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” سنتز کاتالیست جدید Fe3O4@ZIF-8@TiO2 به منظور تولید بایودیزل ” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۷).

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” سنتز و شناسایی کاتالیست نانو ساختار شبکه فلزی – آلی/پلی اکسومتالات عامل دار شده با نانو ذرات نقره (MOF@POM@Ag) به منظور حذف آلاینده های رنگی از فاز مایع ” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۷).

تاییدیه علمی ثبت اختراع با عنوان ” سنتز و شناسایی جاذب نانو ساختار شبکه آلی – فلزی- زئولیتی- ۹۰، عامل دار شده با فلز لیتیوم (ZIF-90-OLi) به منظور جذب و جداسازی دی اکسید کربن ” از ستاد نانو ایران. (۱۳۹۷).