قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

حاجی¬کاظمی، حسن؛ شریفیان، مهرزاد؛ شریفیان، مهرداد. ۱۳۹۸٫ روش تقریبی برای تحلیل لرزه¬ای شبکه¬های دولایه. مهندسی عمران مدرس، دوره ۱۹، شماره ۱، صفحه¬های ۹۱- ۱۰۳٫

حاجی آقاجان¬پور، نادر؛ شریفیان، مهرزاد؛ شریفیان، مهرداد. ۱۳۹۷٫ بررسی روش نگاشت نمایی یک¬چهارم گام برای تابع¬اولیه¬گیری از مومسانی وان-مایسز. نشریع علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، دوره (سال) ۳۰، شماره ۱، صفحه¬های ۱۷- ۳۰٫

حاجی آقاجان¬پور، نادر؛ شریفیان، مهرزاد. ۱۳۹۵٫ بررسی روش تابع¬اولیه-گیری نیمه¬ضمنی بر پایه نگاشت نمایی برای مومسانی وان-مایسز با سخت¬شوندگی درهم خطی. مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۶، شماره ۷، صفحه¬های ۱۶۳- ۱۶۹٫