قالب وردپرس درنا توس

مقالات

منتشرشده در نشریات بین المللی

Mansouri, A. (2020). Shear strength of concrete-filled steel tubes based on experimental results. Journal of Structural Engineering, 146(6), 04020097., https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002646

Mansouri, A., & Moosavi, G. (2020). Analytical study of the seismic performance of all-steel buckling-restrained braces with H-shaped cores. Canadian Journal of Civil Engineering, https://doi.org/10.1139/cjce-2019-0642

Noroozieh, E. & Mansouri, A. (2019). Lateral strength and ductility of reinforced concrete columns strengthened with NSM FRP rebars and FRP jacket. International Journal of Advanced Structural Engineering, https://doi.org/10.1007/s40091-019-0225-5

Mansouri, A., Marefat, M. S., & Khanmohammadi, M. (2018). Analytical estimation of lateral resistance of low‐shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 27(6), e1452. https://doi.org/10.1002/tal.1452

Mansouri, A., Marefat, M. S., & Khanmohammadi, M. (2014). Experimental evaluation of seismic performance of low‐shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 23(15), 1190-1210. https://doi.org/10.1002/tal.1115

منتشرشده در نشریات داخلی

پورحسن شهری مسعود، منصوری علی. (۱۳۹۹). بررسی تأثیر سخت کننده لبه ای بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی متصل به تیر. نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد. ۱۳۹۹ (۲۹)

پورحسن شهری, مسعود, منصوری, علی. (۱۳۹۷). بررسی تأثیر شکل، ابعاد و موقعیت بازشو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی متصل به تیر. نشریه علمی پژوهشی مهندسی سازه و ساخت,doi: 10.22065/jsce.2019.145514.1653

منصوری علی،  مشکین فام حصاری فرزاد. (۱۳۹۶) ارزیابی رفتار سازه‌های فولادی مهاربندی نامتقارن با سیستم جداساز لرزه‌ای.  نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد. ۱۳۹۶ (۲۲) :۲۵-۳۸

ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی

محمدزاده شریف م و منصوری ع، ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با لینک برشی قابل تعویض با جان موجدار،هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران،تهران، ۱۳۹۹

منصوری ع، معرفت م و خانمحمدی م، مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی با بازشوی مرکزی و غیرمرکزی ، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶

منصوری ع، معرفت م و خانمحمدی م، ارائه روشی جهت محاسبه مقاومت  قاب‌های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی با بازشو، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶

منصوری ع، معرفت م و خانمحمدی م، بررسی اثر شکل بازشو بر رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی، نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵

محمدی ب، منصوری ع، مقایسه رفتار ساختمانهای فولادی با مهاربندهای همگرا و واگرا تحت اثر بارهای انفجار متوالی، نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵

محمدی ب، منصوری ع، بزی م، بررسی تأثیر شکل مهاربند بر رفتار ساختمان فولادی با مهاربند همگرا تحت اثر بارگذاری انفجار متوالی، نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵

منصوری ع، معرفت م و خانمحمدی م، مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بنایی دارای بازشودر ساختمان های بتن مسلح موجود، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، ۱۳۹۴

 محمدی ب، منصوری ع، مقایسه رفتار ساختمان های فولادی با مهاربند واگرا با عملکرد برشی و خمشی تیر پیوند تحت اثر بار انفجاری، کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران، مشهد، ۱۳۹۴

Kabir, M.Z. & Mansouri, A. Numerical investigation of the behavior of FRP wrapped RC slender columns under eccentric loading, 5th International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures (ACMBS-V), 2008, Winnipeg, Manitoba, Canada.