قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، فارغ التحصیل ۱۳۹۰، مطالعه پارامترهای موثر بر تشکیل و احتراق دوده در جریانهای آشفته احتراقی سوختهای مایع
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، فارغ التحصیل ۱۳۸۳، مطالعه اثر ناپایداریهای جریان دو فازی گاز-جامد داخل سیکلون
کارشناسی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات، فارغ التحصیل ۱۳۸۰، مطالعه مدلسازی جسم صلب به روش sketch, feature, parametric