قالب وردپرس درنا توس

ثبت اختراع

دستگاه نمونه برداری، پاشش، ترکیب و چاپ مواد مایع بر روی سطوح مختلف  با قدرت تفکیک پیکولیتری، اداره ثبت اختراعات ایران، ۱۳۹۸

Human Gaze Point Detector, Iranian Invention No:89719, filed on May 10, 2016

M. Fatourechi, H. Hadizadeh, E. Santos-Netu, M. Ripeanu, and I. V. Bajić, “Intelligent supplemental search engine optimization,” U.S. Patent Application PCT/CA2013/000772, filed Sep. 2013

S. Daly, H. Hadizadeh, I. V. Bajić, and P. Saeedi, “Systems and methods for iso-perceptible power reduction for displays,” U.S. Patent Application PCT/US2013/029404, filed Mar. 2013