قالب وردپرس درنا توس

طرح های تحقیقاتی / بین المللی

  • بخش مهندسی برق، دانشگاه آیوای شمالی، سیدار فالز، آیوا، ایالات متحده آمریکا، تحلیل و مدل سازی کانال های طیف فراگسترده درون خودرو، استاد راهنما: دکتر هانگ نیه، شهریور ۹۰ تا شهریور ۹۲.
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه میشیگان، دیربُرن، میشیگان، ایالات متحده آمریکا، اندازه گیری کانالهای طیف فراگسترده درون خودرو با استفاده از PulsOn 210 Evaluation Kit محصول شرکت (Time Domain Corporation (Huntsville, Al، استاد راهنما: دکتر ویدونگ ژیانگ، اردیبهشت ۹۰ تا مرداد ۹۰.
  • فناوری پالس مبنای مبتنی بر جابجایی کد تفاضلی چند باندی برای رادیو طیف فراگسترده جهت استفاده درسیستم های مخابراتی و کنترل بی سیم درون خودرو، دانشگاه آیوای شمالی، سیدار فالز، آیوا، آمریکا
  • تحلیل و کاهش پیچیدگی گیرنده های سیستم های مخابراتی طیف فراگسترده مبتنی بر ارسال پالس مبنای وزن دار، دانشگاه آیوای شمالی، سیدار فالز، آیوا، آمریکا.
  • روش های غیر خطّی برای بهبود نسبت سیگنال به نویز در سیستم های مخابراتی بی سیم که توان ارسالی بسیار پایینی دارند، دانشگاه آیوای شمالی، سیدار فالز، آیوا، آمریکا.
  • حذف تداخل میان سمبولی با استفاده از روش های تکراری و غیر خطّی جهت استفاده در سیستم های مخابراتی بی سیم دارای نرخ ارسال اطلاعات بسیار زیاد، دانشگاه آیوای شمالی، سیدار فالز، آیوا، آمریکا.
  • حذف تداخل باند باریک با استفاده از روش های غیر خطّی در سیستم های مخابراتی فرا طیف گسترده بی سیم دارای نرخ ارسال اطلاعات بسیار زیاد، دانشگاه آیوای شمالی، سیدار فالز، آیوا، آمریکا.