قالب وردپرس درنا توس

طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی

  • کاربرد روش های پیشرفته پردازش سیگنال در سیستم های مخابراتی طیف فراگسترده، پژوهشکده مخابرات نظری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
  • بهبود کارایی سیستم های مخابراتی طیف فراگسترده مبتنی بر ارسال پالس مبنای وزن دار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • روش های پردازش سیگنال نوین در سیستم های پیشرفته مخابراتی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران، ایران
  • حذف تداخل باند باریک در سیستم های مخابراتی UWB-TH-PPM با دسترسی چندگانه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • طرّاحی و ساخت ساعت گویا با بیشترین شباهت به سیستم اپراتوری انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • راه اندازی و کنترل موقعیّت موتور، شرکت ریسندگی جادّه ابریشم مشهد، مشهد، ایران
  • طرّاحی و ساخت مدار واسط جهت انتقال اطلاعات دستگاه های ریسندگی به چاپگر جهت نظارت عملکرد کارگران و تشویق شیفت های کاری پر تلاش، شرکت ریسندگی جادّه ابریشم مشهد، مشهد، ایران