قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

تحصیلات دکتری: (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸)دکتری مهندسی مخابرات،  دانشگاه فردوسی مشهد
 عنوان پایان نامه:
تحت راهنمایی دکتر میرمجتبی میرصالحی
«طراحی عناصر نوری پراشی دریچه محدود دو بعدی» در این پژوهش روش طیف زاویه ای تکراری برای طراحی عناصرنوری پراشی دریچه محدود دوبعدی تعمیم یافت. برتری این روش بر روش زاویه چرخش بهینه در میدان نزدیک اثبات شد و تعدادی نمونه کاربردی بوسیله آن طراحی شد. یک نمونه منشعب کننده نوری ۱ به ۵ در دانشگاه هریوت-وات انگلستان ساخته شد.
دروس گذرانده شده:آنالیز حقیقی، روش های عددی در الکترومغناطیس، سیستمهای مخابرات نوری، نور انتگره، نور غیر خطی، تئوری وتکنولوژی ادوات نیمه هادی، کوانتوم الکترونیک، تئوری اطلاعات و کدینگ .
نمره رساله: معدل :  ۱۹
۱۷٫۳۸
کارشناسی ارشد: (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹)مهندسی مخابرات سیستم،  دانشگاه فردوسی مشهد
 عنوان پایان نامه:
تحت راهنمایی دکتر میرمجتبی میرصالحی
«طراحی فیلترهای نوری چند لایه با استفاده روش تبدیل فوریه»  
دروس گذرانده شده:‌ فرآیندهای تصادفی، پردازش سیگنالهای دیجیتال، تئوری اطلاعات و کدینگ، مخابرات پیشرفته، فیلتر های وفقی، پردازش سیگنالهای تصویر، مخابرات ۲، میدان و امواج و درس سمینار با موضوع« روش های فشرده سازی صحبت»
معدل:۱۷٫۴۷
کارشناسی: (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶)  مهندسی برق، گرایش الکترونیک، دانشگاه یزد
 عنوان پایان نامه:
تحت راهنمایی دکتر رضا پسند
« طراحی و ساخت کامپیوتر پایه PDP11 »  
دروس گذرانده شده: الکترونیک ۱ و۲ ، مدارهای الکتریکی ۱ و ۲، میکروپروسسور ۱ و ۲، الکترونی صنعتی، مدارهای مخابراتی، تکنیک پالس، کنترل خطی، و بقیه دروس الکترونیک و دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی برق
معدل:۱۸٫۱۷ (رتبه اول دوره)
دیپلم: (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶)ریاضی فیزیک، دبیرستان نمونه دولتی آینده سازان مشهد
معدل:۱۷٫۵۵