قالب وردپرس درنا توس

پایان نامه/رساله ها

حامد جعفری، استاد راهنما، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

وجیهه رنجبر، استاد راهنما، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

محمود اسلامی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

خانم مجرد، استاد راهنما، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

خانم نعیمی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

آقای بیگلرزاده، استاد راهنما، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

آقای علیزاده، استاد راهنما، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

آقای اکبریان، استاد راهنما، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

خانم امینی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛

خانم حسیبیان، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛

خانم مروتی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛

خانم عرب، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛

خانم صالحی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛

خانم حیدری، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛

آقای چاجی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛

خانم کمالی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛

خانم روحانی زاده، استاد راهنما، کارشناسی ارشد آمارریاضی (دانشگاه پیام نور مشهد)؛