اعضای هیئت علمی گروه ریاضی

 

نام:طیبه آموزگار

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/amouzegar/

 

نام:مجتبی بایمانی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/baymani/

 

salimpour

نام:سید ایوب سلیمی پور

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/a-salimipour/

نام:داود فربد

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/farbod/

نام:بهرام فرهادی نیا

رتبه علمی:دانشیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/farhadinia/

نام:علی گنج بخش صنعتی

رتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/ganjbakhsh/

 

 

نام:حسین محمدیان

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/mohammadian/

 

اعضای هیئت علمی گروه برق

 

نام:حسن خانی

مرتبه علمی:استادیار

 http://profile.qiet.ac.ir/h-khani/:پروفایل

 

 

نام:مجتبی حکیمی مقدم

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/hakimi/

 

نام:هدی مودی

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/moodi/

 

salimpour

نام:دانیال بوستان

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/bustan/

نام:مرتضی رجب زاده

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/rajabzadeh/

نام:عباسعلی قربان صباغ (مدیر گروه)

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/ghorbansabbagh/

نام:هادی هادی زاده

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/hadizadeh/

 

 

نام:سید حسین کاظمی

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/h-kazemi/

 

نام:حامد جعفر زاده

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/jafarzadeh/

 

نام:احسان رحیمی نژاد

مرتبه علمی:استادیار

 

نام:محمدرضا رمضانی آل

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/ramezani/

 

نام:مرتضی خانی دهنوی

مرتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/m-khani/

 

نام:حسین زارعی

مرتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/zarei/

 

نام:جواد مدرسی

مرتبه علمی:استادیار

 

نام:نادیا زنده دل

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/zendedel/

 

نام:اسماعیل محبوبی مقدم

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/mahboubi/

 

نام:نیما سید انزابی نژاد

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/anzabi/

 

اعضای هیئت علمی گروه مکانیک

 

نام:سید محمد علی امین‌یزدی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/aminyazdi/

 

نام:عطیه اندخشیده

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/andakhshideh/

 

salimpour

نام:مسعود پور

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/pour/

نام:سید محمد جوادی مال آباد

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/javadi/

نام:ایمان رشیدی طرقی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/rashidi/

نام:سید عرفان سلیمی پور

رتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/e-salimipour/

 

 

نام:مرتضی عنبرسوز

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/anbarsooz/

 

نام:ستار مالکی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/maleki/

 

نام:احسان ابراهيم نيا بجستان

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/ebrahimnia/

 

نام:دانيال قهرماني مقدم

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/ghahremanimoghadam/

 

نام:علي محمد ناصريان نيك

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/naseriannik/

 

نام:مسعود میر

رتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/m-mir/

 

اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر

 

نام:مهدی صادقی زاده

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/sadeghizadeh/

 

نام:محمد رضایی

مرتبه علمی:استادیار

 

salimpour

نام:مهدی جم پور

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/jampour/

نام:ملیحه جاویدی

زمینه های تخصصی: ---

نام:زهرا اسکندری

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/eskandari/

نام:سید حسین غفاریان

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/ghafarian/

 

 

نام:عیسی نجفی

مرتبه علمی:استادیار

 

نام:محمدحسین سیگاری

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/sigari/

 

نام:محمد سلطانی

مرتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/soltani/

 

نام:ملیحه جاویدی

مرتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/javidi/

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی عمران

 

نام:ندا بقیعی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/baghiei/

 

نام:محسن بمبائی ­چی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/bambaeechee/

 

salimpour

نام:مرتضی جلیلی قاضی زاده

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/jaliliqazizadeh/

نام:محسن خزائی

رتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/Khazaei/

نام:حجت دهستانی

رتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/Dehestani/

نام:مهرداد شریفیان

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/mehrdadsharifian/

 

 

نام:مهرزاد شریفیان

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/mehrzadsharifian/

 

نام:مجید کاظمی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/kazemi/

 

نام:علی منصوری

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/mansouri/

 

نام:محمدحسین غدیری

رتبه علمی:استادیار

 

اعضای هیئت علمی گروه شیمی

 

نام:علی آیتی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/ayati/

 

نام:حسین بیکی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/beiki/

 

salimpour

نام:بهاره تنهایی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/tanhaei/

نام: سارا خادم پیر

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/khadempir/

نام:طاهری روحانی بسطامی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/rohani/

نام:حسن زارع علی آبادی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/zare/

نام:مجتبی ساعی مقدم

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/saei/

 

نام:مجتبی کنویسی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/kanvisi/

 

نام:وحید محمدپور کاریزکی

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/mohammadpour/

 

نام:مجید مهدویان

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/mahdavian/

 

نام:مهدی نیکنام شاهرک

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/niknam/

 

اعضای هیئت علمی گروه صنایع

 

نام:عبدالحسين صدرنيا

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/sadrnia/

 

نام:جواد حسن پور

رتبه علمی:مربی

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/hassanpour/

 

salimpour

نام:حميد سازگاران

رتبه علمی:استادیار

پروفایل: http://profile.qiet.ac.ir/sazegaran/